Målstyring Magi: Oppdag de Beste Modellene for Suksess

Målstyring Magi: Oppdag de Beste Modellene for Suksess

Forståelse av Målstyring

Når det kommer til effektiv ledelse og planlegging av organisatoriske mål, er det viktig å ha en god forståelse av målstyring. I denne delen vil vi se nærmere på hva målstyring er, og hvorfor det er viktig for organisasjoner.

Hva er Målstyring?

Målstyring kan defineres som en prosess der organisasjoner setter og følger opp mål for å oppnå ønskede resultater. Det handler om å identifisere og formulere klare og målbare mål som er i tråd med organisasjonens visjon og strategi. Målstyring gir en strukturert tilnærming til å definere og forfølge disse målene, samtidig som det sikrer at alle i organisasjonen har en felles forståelse av hva som skal oppnås.

Målstyring involverer også å utvikle nøkkelindikatorer, eller KPI-er (Key Performance Indicators), som måles for å vurdere fremdrift og suksess. Disse måleindikatorene gir innsikt i om organisasjonen er på riktig spor for å nå sine mål, og kan brukes til å gjøre justeringer og forbedringer underveis.

Hvorfor er Målstyring Viktig for Organisasjoner?

Målstyring er avgjørende for organisasjoner av flere grunner. Først og fremst gir det en klar retning og fokus for alle ansatte. Når alle i organisasjonen har tydelige mål å jobbe mot, blir det lettere å koordinere og samarbeide mot felles suksess. Målstyring hjelper også med å identifisere og prioritere de viktigste oppgavene og ressursene, slik at organisasjonen kan bruke tid og energi effektivt.

Videre bidrar målstyring til å øke motivasjonen og engasjementet blant de ansatte. Når de ser konkret fremgang mot målene og forstår sin rolle i å oppnå dem, føler de seg mer involvert og investert i organisasjonens suksess.

Målstyring gir også et rammeverk for evaluering og oppfølging av resultater. Ved å regelmessig måle og vurdere fremgangen mot målene, kan organisasjonen identifisere områder som trenger forbedring og gjøre nødvendige justeringer. Dette bidrar til kontinuerlig læring og utvikling, og sikrer at organisasjonen er i stand til å tilpasse seg endringer i markedet og omgivelsene.

Når organisasjoner implementerer effektive målstyringsmetoder, kan de oppnå bedre ytelse, økt effektivitet og mer målrettet handling. Det er derfor viktig for bedriftsledere og toppledere å forstå og implementere de beste målstyringsstrategiene for å sette retningen for hele organisasjonen. For mer informasjon om målstyring og relaterte emner, sjekk ut våre artikler om resultatmålstyring, målstyring definisjon, målstyringsprosess, strategisk målstyring og målstyringsmetoder.

Målstyringsmodeller

For å oppnå suksess med målstyring er det viktig å velge riktig modell som passer organisasjonens behov. Her er fire populære målstyringsmodeller: Balanced Scorecard (Balansert Målstyring), OKR (Objectives and Key Results), SMART Målsetting og KPI (Key Performance Indicators).

Balanced Scorecard (Balansert Målstyring)

Balanced Scorecard er en velkjent målstyringsmodell som tar sikte på å balansere ulike aspekter av organisasjonens ytelse. Den omfatter fire perspektiver: finansielt, kundeperspektiv, intern prosess og læring og vekst. Hver av disse perspektivene har sine egne mål og nøkkelindikatorer for ytelse. Ved å bruke Balanced Scorecard kan organisasjoner evaluere og forbedre ytelsen på en helhetlig måte. For mer informasjon om målstyringsmodellen Balanced Scorecard, kan du sjekke ut vår artikkel om resultatmålstyring.

OKR (Objectives and Key Results)

OKR er en målstyringsmodell som fokuserer på å sette og oppnå spesifikke mål. Den innebærer å definere objektiver (mål) og nøkkelresultater (målbare resultater) for å evaluere fremdrift og suksess. OKR-modellen er fleksibel og oppmuntrer til ambisiøse målsettinger som utfordrer organisasjonen til å strekke seg og oppnå mer. Ved å implementere OKR kan organisasjoner oppnå økt fokus, klarhet og retning. Vil du lære mer om OKR og prosessen bak, kan du lese vår artikkel om målstyring process.

SMART Målsetting

SMART Målsetting er en enkel og effektiv målstyringsmodell som hjelper organisasjoner med å sette mål som er spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbestemte. Ved å følge disse kriteriene kan organisasjoner sikre at målene er klart definert, realistiske og forståelige for alle involverte. SMART Målsetting gir en strukturert tilnærming til målstyring og hjelper organisasjoner med å oppnå ønskede resultater. For flere detaljer om SMART Målsetting, kan du lese vår artikkel om målstyring metoder.

KPI (Key Performance Indicators)

KPI-modellen fokuserer på å identifisere og spore nøkkelindikatorer for ytelse som er relevante for organisasjonens mål. KPI-er er målbare variabler som brukes til å vurdere ytelsen og fremdriften på en kontinuerlig basis. Ved å bruke KPI-er kan organisasjoner evaluere suksess og identifisere områder som krever forbedring. KPI-modellen gir innsikt i organisasjonens ytelse og kan brukes til å ta informerte beslutninger. For å lære mer om KPI-er og deres rolle i målstyring, kan du sjekke ut vår artikkel om strategisk målstyring.

Ved å velge riktig målstyringsmodell som passer organisasjonens behov, kan du effektivt sette og oppnå mål, overvåke fremgang og sikre suksess. Utforsk hver av disse modellene nøye og velg den som passer best for din organisasjon.

Implementering av Målstyring

Når det gjelder implementering av målstyring, er det flere viktige trinn som må tas for å sikre en effektiv og vellykket prosess. Disse trinnene inkluderer identifisering av mål, opprettelse av målkort, og måling og oppfølging av resultater.

Identifisering av Mål

Identifisering av mål er det første steget i målstyringsprosessen. Det innebærer å definere klare og målbare mål som er i tråd med organisasjonens overordnede strategi og visjon. For å identifisere målene dine, må du først forstå organisasjonens nåværende tilstand og utfordringer. Deretter kan du definere spesifikke og realistiske mål som er relevante for organisasjonens utvikling og suksess.

Når du identifiserer målene, er det viktig å bruke SMART-metoden. Dette betyr at målene dine skal være spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbestemte. Dette hjelper deg med å fokusere på konkrete resultater og sikrer at målene kan evalueres og følges opp på en effektiv måte.

Opprettelse av Målkort

Etter at målene er identifisert, er det viktig å opprette målkort for hvert enkelt mål. Målkort er et verktøy som hjelper deg med å tydeliggjøre og organisere målene dine. Hvert målkort bør inneholde en beskrivelse av målet, de nødvendige handlingene for å oppnå det, og en tidsplan for gjennomføring.

Målkortet skal også inneholde informasjon om hvem som er ansvarlig for å oppnå målet og hvilke ressurser som er nødvendige. Dette sikrer tydelig kommunikasjon og ansvarliggjøring, og hjelper hele organisasjonen med å forstå og jobbe mot de samme målene.

Måling og Oppfølging av Resultater

Etter at målene er identifisert og målkortene er opprettet, er det viktig å kontinuerlig måle og følge opp resultater. Dette innebærer å overvåke fremgangen mot målene dine og gjøre nødvendige justeringer underveis.

For å måle resultater, kan du bruke KPI-er (Key Performance Indicators). KPI-er er spesifikke målinger som hjelper deg med å evaluere suksessen til målene dine. Eksempler på KPI-er kan være omsetningsvekst, kundetilfredshet eller prosjektgjennomføringstid.

Ved å kontinuerlig måle og følge opp resultater, kan du identifisere hva som fungerer bra og hva som eventuelt må endres for å oppnå ønskede resultater. Dette sikrer at målstyringen er en dynamisk prosess som kan tilpasses organisasjonens behov og endringer over tid.

Gjennom identifisering av mål, opprettelse av målkort og måling av resultater, kan du implementere effektiv målstyring i organisasjonen din. Ved å følge disse trinnene og bruke de riktige verktøyene og metodene, kan du bidra til å sikre suksess og fremgang for organisasjonen din. For mer informasjon om målstyringsmetoder, sjekk ut vår artikkel om målstyring metoder.

Valg av Målstyringsmodell

Når det kommer til å implementere effektiv målstyring, er det viktig å velge riktig målstyringsmodell som passer til organisasjonens behov. Her vil vi utforske tre populære modeller: Balansert Målstyring (Balanced Scorecard), Mål og Nøkkelresultater (OKR), og SMART Målsetting.

Tilpasning til Organisasjonens Behov

Når du velger en målstyringsmodell, er det viktig å vurdere organisasjonens spesifikke behov og mål. Hver modell har sine egne unike egenskaper og fokusområder. For eksempel er Balansert Målstyring (Balanced Scorecard) en helhetlig modell som tar hensyn til ulike perspektiver som økonomi, kunde, prosesser og læring. Mål og Nøkkelresultater (OKR) er derimot mer fokusert på å sette ambisiøse og målbare mål for å oppnå ønsket resultat. SMART Målsetting er en enkel og praktisk tilnærming som hjelper deg med å sette konkrete og realistiske mål. Ved å forstå organisasjonens behov og mål, kan du velge den mest hensiktsmessige målstyringsmodellen for å oppnå suksess.

Fordeler og Ulemper ved Hver Modell

Hver målstyringsmodell har sine egne fordeler og ulemper. Det er viktig å være klar over disse når du tar en beslutning. Her er en oversikt over noen av fordelene og ulempene ved de nevnte modellene:

MålstyringsmodellFordelerUlemper
Balansert Målstyring (Balanced Scorecard)– Helhetlig tilnærming som tar hensyn til flere perspektiver
– Fokus på langsiktig strategi og prestasjonsmåling
– Krever omfattende ressurser for implementering og vedlikehold
– Kan være kompleks og tidkrevende å implementere
Mål og Nøkkelresultater (OKR)– Fokus på ambisiøse og målbare mål
– Fremmer fleksibilitet og tilpasningsevne
– Enkel og tydelig struktur
– Kan være mindre egnet for organisasjoner med komplekse strukturer
– Krever kontinuerlig oppfølging og justering
SMART Målsetting– Enkel og praktisk tilnærming
– Fokus på konkrete og realistiske mål
– Passer for individuelle og teammål
– Kan være begrenset når det gjelder å håndtere større organisasjoner og strategiske mål
– Mindre fleksibilitet sammenlignet med andre modeller

Ved å nøye vurdere fordeler og ulemper ved hver modell, kan du ta en informert beslutning om hvilken målstyringsmodell som passer best for din organisasjon.

Eksempler på Suksesshistorier

Implementeringen av effektiv målstyring har vist seg å være avgjørende for organisasjonens suksess. Her er noen eksempler på suksesshistorier hvor målstyring har spilt en vesentlig rolle:

 1. XYZ Bedrift: Ved å implementere Balansert Målstyring (Balanced Scorecard) klarte XYZ Bedrift å øke sin kundetilfredshet med 20% innen ett år. De oppnådde dette ved å sette klare mål for kundeservice og gjennomføre kontinuerlig overvåking og tilbakemelding.

 2. ABC Start-up: Med bruk av Mål og Nøkkelresultater (OKR) oppnådde ABC Start-up en betydelig økning i omsetningen. Ved å fokusere på ambisiøse mål og målbare resultater, klarte de å motivere teamet og oppnå en vekst på 50% i løpet av et kvartal.

 3. 123 Organisasjon: Ved å implementere SMART Målsetting kunne 123 Organisasjon forbedre effektiviteten og produktiviteten. Ved å sette spesifikke mål og definere klare nøkkelresultater, klarte de å redusere produksjonstiden med 30% og øke kvaliteten på produktene.

Disse suksesshistoriene viser at riktig valg og implementering av en passende målstyringsmodell kan gi betydelige resultater og forbedringer for organisasjonen.

Nå som du har en bedre forståelse av ulike målstyringsmodeller, kan du velge den som er mest hensiktsmessig for din organisasjon. Husk å tilpasse modellen til organisasjonens behov, være klar over fordeler og ulemper, og la deg inspirere av suksesshistorier for å oppnå effektiv målstyring.

Suksessfaktorer for Effektiv Målstyring

For å lykkes med målstyring og oppnå ønskede resultater, er det viktig å ta hensyn til flere suksessfaktorer. Her er tre sentrale faktorer som kan bidra til effektiv målstyring.

Klar Kommunikasjon og Engasjement

En klar og tydelig kommunikasjon er avgjørende for å sikre at målene er forstått og akseptert av alle involverte parter i organisasjonen. Dette inkluderer både ledere og ansatte. Ved å kommunisere målene på en engasjerende måte kan du skape en felles forståelse og et fellesskap rundt målstyringsprosessen.

Det er viktig å involvere og engasjere alle relevante interessenter i målstyringsprosessen. Dette inkluderer å lytte til deres perspektiver og ideer i utformingen og evalueringen av målene. Ved å skape et miljø der alle føler seg delaktige og ansvarlige for måloppnåelse, kan du øke motivasjonen og bidra til et mer effektivt resultat.

Kontinuerlig Oppfølging og Tilpasning

Effektiv målstyring krever kontinuerlig oppfølging og tilpasning. Det er viktig å regelmessig evaluere fremdriften mot målene og justere strategien etter behov. Dette kan innebære å identifisere og håndtere eventuelle hindringer eller avvik som oppstår underveis.

Gjennom jevnlig oppfølging kan du identifisere hva som fungerer bra og hva som kan forbedres. Dette gjør det mulig å ta raske beslutninger og gjøre nødvendige endringer for å sikre at målene blir nådd. Ved å være fleksibel og tilpasningsdyktig, kan du håndtere endringer i omgivelsene og oppnå suksess.

Bruk av Måldata for Beslutningstaking

En viktig faktor for effektiv målstyring er å ta beslutninger basert på faktiske måledata. Ved å samle og analysere data om måloppnåelse kan du få innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Dette gjør det mulig å identifisere trender, avdekke problemer og vurdere effektiviteten av tiltak.

Bruk av måledata kan hjelpe deg med å ta informerte beslutninger og prioritere ressursene dine på en optimal måte. Det kan også hjelpe deg med å identifisere suksesshistorier og beste praksis som kan deles på tvers av organisasjonen.

Ved å fokusere på klar kommunikasjon og engasjement, kontinuerlig oppfølging og tilpasning, samt bruk av måledata for beslutningstaking, kan du legge grunnlaget for effektiv målstyring. Disse suksessfaktorene vil hjelpe deg med å navigere gjennom målstyringsprosessen og oppnå ønskede resultater for organisasjonen din.

90: Hvordan løser man personalansvar i en smidig organisasjon? med Tobias Falkberger og Ida Kjær
|

90: Hvordan løser man personalansvar i en smidig organisasjon? med Tobias Falkberger og Ida Kjær

Personalledelse, hvordan burde dette se ut i smidige organisasjoner? Hvem skal sikre at ikke alle tar ferie samtidig? Hvem skal godkjenne den nye Mac’en? Hvem skal ha ansvar for rapportering?

Hva om vi plukker fra hverandre rollen personalleder og ser på det fra et smidig perspektiv, hva sitter vi igjen med da? Kan oppgavene løses på en annen måte, og av andre personer? Og i så fall, hvordan kan dette se ut? Det tar vi for i denne episoden. Vi diskuterer typiske ansvarsområder som administrasjon, lønn, rapportering, performance tracking og fagansvar.

Dette spørsmålet fikk vi fra Linn gjennom smidigpodden.no/1kaffe! Vil du være med på å påvirke innholdet i Smidigpodden, så bli med i vårt Smidigpodden fellesskap!

Takk til våre partnere som gjør Smidigpodden mulig!

Les mer om våre partnere

89: Tverrfaglighet – Hvorfor ønsker vi det? med Lydia Nicolaysen fra Sopra Steria
| |

89: Tverrfaglighet – Hvorfor ønsker vi det? med Lydia Nicolaysen fra Sopra Steria

Vi har besøk av Lydia Nicolaysen, Delivery Director i Sopra Steria, og vi snakker tverrfaglighet! Lydia har en noe annerledes bakgrunn enn de fleste innen smidig, nemlig musikk, men i hvilket fag spiller vel tverrfaglighet en større rolle enn i musikken?

Hva hadde vel Bohemian Rhapsody vært uten den kinesiske gongen, vokalen, eller den elektriske gitaren? Eller hva hadde vel Dancing Queen vært uten både fiolin, trommer og piano? Og der er jo samspillet mellom musikerne som utgjør mye av magien, alt, vil vel noen si 🎶 og slik er det for oss også, det er samhandlingen og forståelsen mellom mennesker og team som skaper fantastisk tverrfaglig samhandling og igjen, produkter.

Så vi snakker om hva tverrfaglighet er, hvorfor vi ønsker det, hva de ønskede effektene er, hvordan vi skal oppnå det, utfordringer & fallgruver, ressurs (hater det ordet) vs. flyteffektivitet, kultur og verdier og krydrer det hele så klart med eksempler!

Så da er det ikke noe annet å gjøre enn å trykke på linken under… og så klart høre på Bohemian Rhapsody etterpå, det gjør hvert fall jeg 😉

Vi snakker tverrfaglighet!

• Hva er det?
• Hvorfor ønsker vi det?
• Ønskede effekter
• Hvordan oppnå det?
• Eksempler
• Utfordringer og fallgruver
• Ressurseffektivitet vs flyteffektivitet
• Kultur og verdier
• Ledelse

Bokliste

Continuous Discovery Habits av Teresa Torres

Adlibris

GRIT med Cecile Ystenes Myhre

Kontaktinfo

LinkedIn

E-post

Takk til våre partnere som gjør Smidigpodden mulig!

Les mer om våre partnere

88: Smidig i Cyberforsvaret – Forsvarets cyberdomene med Stian Norløff Sjef for Cyberforsvarets digitaliseringsavdeling
| |

88: Smidig i Cyberforsvaret – Forsvarets cyberdomene med Stian Norløff Sjef for Cyberforsvarets digitaliseringsavdeling

That’s classified, that’s need to know basis, that’s above your paygrade! Det er vel få organisasjoner som er omringet av mer mystikk enn forsvaret, og hvis en da tenker Cyberforsvaret så girer en det allerede opp noen hakk! Så derfor ble vi skikkelig glade når Stian Norløff, sjef for Cyberforsvarets digitaliseringsavdeling, ville snakke med oss!

For Cyberforsvaret overrasker på mer enn en måte, ikke bare er de utrolig nedpå og åpne for å dele, men de har også en imponerende ambisjon, som vi virkelig håper de klarer å oppnå, men det får du høre mer om i episoden.

Vi tar for oss Cyberforsvaret sin smidige transformasjon, hvordan ser planleggingsprosessen ut, hvordan har de gått fra leveranse til digitalsieringsfabrikk, hvordan involverer de brukere og ikke minst hvordan ser fremtiden ut?

Takk til våre partnere som gjør Smidigpodden mulig!

Les mer om våre partnere

.

Fremtidens Suksessstrategi: Implementering av Strategisk Målstyring

Fremtidens Suksessstrategi: Implementering av Strategisk Målstyring

Forståelse av Strategisk Målstyring

For å lykkes med å implementere effektive målstyringsstrategier, er det viktig å ha en grundig forståelse av strategisk målstyring. Denne delen av artikkelen vil gi deg en innføring i hva strategisk målstyring er og hvorfor det er viktig.

Hva er Strategisk Målstyring?

Strategisk målstyring er en metode som hjelper organisasjoner med å sette og oppnå sine overordnede mål. Det handler om å definere klare mål, identifisere strategier for å oppnå disse målene, og deretter følge opp og evaluere fremdriften mot målene. Målstyring krever en helhetlig tilnærming som involverer alle nivåer i organisasjonen.

Ved å bruke strategisk målstyring kan organisasjoner få en tydelig retning og et felles fokus. Det hjelper med å koble de overordnede målene til konkrete tiltak og handlinger på tvers av organisasjonen. Gjennom strategisk målstyring kan organisasjoner oppnå bedre styring, mer effektiv ressursallokering og økt organisasjonsytelse.

Hvorfor er Strategisk Målstyring Viktig?

Strategisk målstyring er viktig av flere grunner. Først og fremst bidrar det til å sikre at organisasjonen jobber mot felles mål og at alle er rettet mot samme visjon. Det skaper en klar retning for organisasjonen og hjelper med å prioritere ressurser og innsats.

Ved å implementere strategisk målstyring kan organisasjoner også oppnå bedre resultater. Det gir en strukturert tilnærming til målsetting og oppfølging, noe som gjør det lettere å identifisere og håndtere eventuelle avvik. Gjennom målstyringsprosessen kan organisasjoner kontinuerlig forbedre seg og tilpasse seg endringer i markedet og omgivelsene.

En annen viktig fordel med strategisk målstyring er at det skaper en kultur for læring og ansvarlighet. Når målene er tydelig definert og kommunisert, blir det lettere for enkeltpersoner og team å se hvordan deres bidrag påvirker de overordnede målene. Dette kan motivere ansatte til å ta initiativ og ta ansvar for sine oppgaver.

For å lære mer om hvordan man implementerer strategisk målstyring, kan du lese våre artikler om resultatmålstyring, målstyring definisjon, målstyringsprosessen, målstyringsmetoder og målstyringsmodeller.

Implementering av Strategisk Målstyring

Når det gjelder implementering av strategisk målstyring, er det flere viktige trinn som må tas. Disse inkluderer identifisering av mål og strategier, utvikling av måleindikatorer og KPI-er, og etablering av målstyringssystemer.

Identifisering av Mål og Strategier

Først og fremst må du identifisere målene og strategiene for organisasjonen din. Dette innebærer å definere hva du ønsker å oppnå og hvilke strategier du vil implementere for å nå disse målene. Det er viktig å sikre at målene er tydelige, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbestemte (SMART-kriteriene). Ved å ha klare mål og strategier kan du gi retning og fokus for hele organisasjonen.

Utvikling av Måleindikatorer og KPI-er

Etter å ha identifisert mål og strategier, er det viktig å utvikle måleindikatorer og KPI-er (nøkkelindikatorer for ytelse). Disse er kvantitative eller kvalitative mål som brukes til å vurdere fremgangen mot målene dine. Måleindikatorer og KPI-er bør være relevante, målbare og spesifikke for hvert mål du har satt. Ved å ha gode måleindikatorer og KPI-er kan du overvåke ytelsen og identifisere områder som krever justering eller forbedring.

MålMåleindikator/KPI
Øke omsetningenÅrlig omsetningsvekst i prosent
Redusere kostnadeneKostnadsbesparelser i kroner
Forbedre kundetilfredshetKundetilfredshetspoeng på en skala fra 1 til 10

Etablering av Målstyringssystemer

For å effektivt implementere strategisk målstyring, må du etablere målstyringssystemer i organisasjonen din. Dette innebærer å sette opp en struktur for å samle inn, analysere og rapportere data knyttet til måleindikatorer og KPI-er. Målstyringssystemet bør være brukervennlig, tilgjengelig og kunne generere relevante rapporter og analyser. Ved å ha et solid målstyringssystem kan du kontinuerlig overvåke ytelsen, identifisere trender og ta informerte beslutninger for å oppnå målene dine.

Implementering av strategisk målstyring er en kontinuerlig prosess som krever engasjement og støtte fra ledelsen, god kommunikasjon og forankring i organisasjonen, samt kontinuerlig oppfølging og evaluering av resultatene. Ved å implementere strategisk målstyring på riktig måte kan du oppnå flere fordeler, inkludert tydelig retning og fokus, økt organisasjonsytelse og effektiv ressursallokering.

For mer informasjon om målstyring og relaterte emner, kan du sjekke ut våre artikler om resultatmålstyring, målstyring definisjon, målstyring prosess, målstyring metoder og målstyring modeller.

Fordeler ved Strategisk Målstyring

Når det kommer til strategisk målstyring, er det flere fordeler som kan oppnås. Disse fordelene bidrar til å drive organisasjonens suksess og oppnå de fastsatte målene. Her er tre viktige fordeler ved strategisk målstyring:

Tydelig Retning og Fokus

En av de viktigste fordelene ved strategisk målstyring er at det gir organisasjonen en tydelig retning og fokus. Ved å definere klare mål og strategier, blir det enklere for alle i organisasjonen å forstå hva som er viktig og hvilken retning de skal bevege seg i. Dette fører til økt samarbeid og engasjement blant medarbeidere, da de har et klart bilde av hvordan deres innsats bidrar til den overordnede måloppnåelsen.

Økt Organisasjonsytelse

En annen betydelig fordel ved strategisk målstyring er økt organisasjonsytelse. Når organisasjonen har definert og kommunisert sine mål, kan den fokusere ressursene sine på de viktigste områdene. Dette fører til bedre prioritering og mer effektiv bruk av tid, energi og kapasitet. Med tydelige mål og indikatorer kan organisasjonen også overvåke fremgangen og identifisere eventuelle avvik, slik at det kan tas nødvendige tiltak for å oppnå ønskede resultater.

Effektiv Ressursallokering

En tredje viktig fordel ved strategisk målstyring er effektiv ressursallokering. Ved å identifisere og prioritere målene kan organisasjonen allokere ressurser på en måte som støtter måloppnåelsen. Dette inkluderer både menneskelige ressurser, finansielle ressurser og tid. Ved å ha klare mål og indikatorer kan organisasjonen også evaluere og justere ressursallokeringen etter behov for å maksimere effektiviteten og oppnå de ønskede resultatene.

Disse fordelene ved strategisk målstyring gjør det til en viktig praksis for organisasjoner som ønsker å oppnå suksess. Ved å implementere strategisk målstyring kan organisasjonen oppnå en tydelig retning, økt ytelse og effektiv ressursallokering. For å lære mer om resultatmålstyring, kan du besøke vår artikkel om resultatmålstyring.

Suksessfaktorer for Implementering

For å sikre suksess ved implementering av strategisk målstyring, er det flere faktorer som spiller en avgjørende rolle. Bedriftsledere og toppledere må være oppmerksom på disse suksessfaktorene og aktivt håndtere dem i sine implementeringsstrategier.

Ledelsesengasjement og Støtte

Ledelsesengasjement og støtte er fundamentale suksessfaktorer for implementeringen av strategisk målstyring. Som leder må du være engasjert i prosessen og demonstrere et sterkt ønske om å implementere målstyring som en integrert del av organisasjonens kultur. Dette inkluderer å tildele nødvendige ressurser, etablere klare forventninger og gi støtte til de involverte i implementeringen.

Ledelsen spiller en viktig rolle i å kommunisere viktigheten av strategisk målstyring til hele organisasjonen. Dette bidrar til å skape forståelse, motivasjon og oppslutning rundt målstyringsprosessen. Ved å vise at du som leder støtter og tror på målstyring, oppfordrer du også andre til å engasjere seg og delta aktivt.

Kommunikasjon og Forankring

Effektiv kommunikasjon og forankring er essensielt for å oppnå vellykket implementering av strategisk målstyring. Som leder må du kommunisere tydelig og regelmessig om målene og strategiene som skal implementeres. Dette inkluderer å forklare hvorfor målstyring er viktig for organisasjonen og hvordan det vil påvirke de ansattes arbeid.

Forankring av målstyring i organisasjonen krever å skape en felles forståelse og aksept for metoden. Dette kan oppnås ved å involvere ansatte i utformingen av mål og strategier, og gi dem muligheten til å gi innspill og tilbakemeldinger. Dette skaper eierskap og engasjement blant de ansatte, og bidrar til å sikre at målstyring blir en integrert del av organisasjonens kultur.

Kontinuerlig Oppfølging og Evaluering

Kontinuerlig oppfølging og evaluering er nøkkelfaktorer for å opprettholde suksessen med strategisk målstyring. Dette innebærer å etablere systemer og rutiner for å overvåke fremgangen mot målene, analysere resultater og gjøre nødvendige justeringer.

Ved å følge opp jevnlig kan du identifisere eventuelle utfordringer eller avvik fra de fastsatte målene tidlig. Dette gir deg muligheten til å ta rask og målrettet handling for å korrigere kursen og sikre at organisasjonen forblir på riktig vei.

En effektiv måte å følge opp og evaluere målstyringen på er gjennom bruk av måleindikatorer og KPI-er. Disse indikatorene gir målbare data som kan brukes til å vurdere organisasjonens ytelse og identifisere områder som krever forbedring.

Ved å være oppmerksom på og aktivt håndtere suksessfaktorene for implementering av strategisk målstyring, kan du legge grunnlaget for en vellykket og effektiv målstyringsprosess. Husk at strategisk målstyring er en kontinuerlig prosess som krever dedikasjon, engasjement og kontinuerlig oppfølging for å oppnå ønskede resultater.

Fremtidens Muligheter med Strategisk Målstyring

I en stadig skiftende og digitalisert verden er det viktig å se fremover og utforske mulighetene som strategisk målstyring kan tilby. Her skal vi se nærmere på tre fremtidige muligheter som kan gi organisasjoner et konkurransefortrinn: teknologi og digitale verktøy, helhetlig strategisk målstyring, samt tilpasningsevne og endringsledelse.

Teknologi og Digitale Verktøy

Den raske utviklingen av teknologi og digitale verktøy har åpnet opp for spennende nye muligheter innenfor strategisk målstyring. Gjennom bruk av avanserte programvareløsninger og automatisering kan du nå effektivisere prosesser knyttet til målsetting, oppfølging og rapportering. Dette gir deg muligheten til å samle inn og analysere data i sanntid, og dermed raskt identifisere trender, avvik og muligheter. Eksempler på digitale verktøy inkluderer målstyringsprogramvare og dashboard-løsninger, som gir deg en visuell oversikt over organisasjonens prestasjon mot målene.

Helhetlig Strategisk Målstyring

For å oppnå best mulig resultater er det viktig å se på målstyring som en helhetlig og integrert prosess. Helhetlig strategisk målstyring betyr at målene og strategiene i organisasjonen er tett koblet sammen og støtter hverandre. Dette sikrer at alle i organisasjonen jobber mot felles mål og at ressursene blir effektivt allokert for å oppnå dem. Ved å implementere en helhetlig tilnærming til målstyring kan du skape en sammenhengende og koordinert innsats på tvers av avdelinger og nivåer i organisasjonen, og dermed oppnå bedre resultater.

Tilpasningsevne og Endringsledelse

En viktig faktor for suksess med strategisk målstyring i fremtiden er evnen til å tilpasse seg endringer. I en stadig skiftende forretningsverden er det nødvendig å være fleksibel og kunne justere mål og strategier etter behov. Dette krever også sterke ferdigheter innen endringsledelse, da implementering av strategisk målstyring ofte innebærer organisasjonsendringer og kulturendringer. Ved å være åpen for endringer og ha gode endringsledelsesprosesser på plass, kan du sikre en jevn overgang til den nye målstyringspraksisen og maksimere effektiviteten.

Ved å utnytte de mulighetene som teknologi og digitale verktøy, helhetlig strategisk målstyring og tilpasningsevne og endringsledelse gir, kan organisasjoner skape et solid fundament for suksess i fremtiden. Ved å implementere strategisk målstyring på en effektiv og helhetlig måte kan du sette retningen for organisasjonen, forbedre ytelsen og sikre en bærekraftig konkurransefordel. Utforsk mer om målstyring og relaterte temaer på Smidigpodden.no.

87: Smidig i politiet + erfaringer fra NAV med Hafsa Elkam Områdedirektør i Politiets IT enhet
| |

87: Smidig i politiet + erfaringer fra NAV med Hafsa Elkam Områdedirektør i Politiets IT enhet

“Det var ikke med vilje, jeg skal snu nå!” Det var mitt første møte med Politiet bak rattet i min lille røde Lupo, jeg var 18 akkurat fått lappen og rotet meg bort i Oslos enveiskjørte gater (ja, jeg kjørte mot kjøreretningen🤷🏼‍♀️) 🚗 Jeg fikk en “det går fint, kjør her du” og et smil, og siden det har jeg alltid likt Politiet 🥰 Så derfor synes jeg det var kjempemoro å få besøk av Hafsa Elkam fra Politiets IT enhet og løfte litt på panseret til hele Norges sikkerhet- og ordensorgan 🚓🚨

Hva skal til for å sikre at Politiet kan utføre sin jobb? Hvordan jobber Politiets IT enhet med utvikling og forbedring? Hvordan involverer de sine brukere? Hvorfor skal de bli smidig, hva betyr det for dem? Og ikke minst, hva har skjedd siden vi sist snakket med Cathrine Janson, IT direktør i Politiets IT enhet?

Ps. jeg har heldigvis blitt en mye bedre kartleser med årene 😅

Tusen takk til våre partnere som gjør Smidigpodden mulig, Sparebank1 Utvikling, Capra og Gnist.

Anbefalte bøker

 • Sooner Safer Happier av Jonathan Smart (Ark)
 • Inspired av Marty Cagan (Norli)
 • Accelerate av Jez Humble og Gene Kim (Norli)
 • Radical focus av Christina Wodtke (Norli)
 • Continuous Discovery habits av Teresa Torres (adlibris)

Kontaktinfo

LinkedIn

Takk til våre partnere som gjør Smidigpodden mulig!

Les mer om våre partnere

86: Alle trenger ikke jobbe smidig!?! med Tobias Falkberger og Ida Kjær
| |

86: Alle trenger ikke jobbe smidig!?! med Tobias Falkberger og Ida Kjær

“Alle trenger ikke jobbe smidig” er noe vi stadig hører, men stemmer det? Hva betyr egentlig smidig? Og hva betyr det å jobbe? Dette dykker vi ned i og diskuterer. Vi får så klart også hjelp av AI for å definere begrepene 🤖

Vi vil også takke vår hovedpartner, Sparebank1 Utvikling og våre 2 nye partnere Gnist og Capra for at dere sponser oss.

Sparebank1 Utvikling jobber hver eneste dag med å lage Norges beste digitale løsninger for deres 1.2 millioner kunder. Målet deres er å være en meningsfull arbeidsplass for sine ansatte hvor det er stor grad av eierskap, autonomi og faglig utvikling.

Capra hjelper selskaper levere software og digitale produkter litt raskere og med høyere kvalitet, og med å bygge organisasjoner teknologer ønsker å jobbe i. Det gjør de gjennom organisasjonsutvikling, rådgivning, smidig coaching, teamledelse, prosjektledelse, frontend,- og backendutvikling, arkitektur og infrastruktur. I Capra settes menneskene først. Vi vet at fornøyde og motiverte folk skaper den beste arbeidsplassen.

Konsulentselskapet Gnist har på kun 4 år blitt et ledende miljø innen teknologiledelse i Norge. Gnist fordyper seg i temaer innen systemutvikling og teknologi, ledelse, smidig og transformasjon. Selskapet er bygget på verdiene frihet, nysgjerrighet og lidenskap, og «Gnisterne» brenner for å bistå kundene sine med å bygge tilpasningsdyktige organisasjoner og høypresterende team.

Takk til våre partnere som gjør Smidigpodden mulig!

Les mer om våre partnere

85: Large Scale Scrum – LeSS med Arne Henrik Storm fra Gnist Consulting
|

85: Large Scale Scrum – LeSS med Arne Henrik Storm fra Gnist Consulting

Rammeverk og smidig! “Som hånd i hanske” tenker noen, mens andre får frysninger nedover ryggen. SAFe er kanskje det rammeverket aller flest har hørt om, men hva med det mindre kjente rammeverket LeSS? Det er det vi tar for oss i denne episoden. Hva er egentlig LeSS? Hva er ulikhetene mellom LeSS og SAFe? Når fungerer LeSS? Hva burde du tenke på? Og ikke minst, hva står egentlig E’en for?

Som medlem i  Smidigpoddens felleskap får du tilgang til:

 • Nye episoder før alle andre!
 • Alle episoder helt uten reklame!
 • Hele vårt minikurs (original pris kr1,090)
 • 3 deler av vårt Master kurs
 • 6 foredrag
 • Totalt 17 videoer til sammen 6 timer og 20 minutter!
 • Vi jobber hele tiden med å forbedre og legge til innhold, så dette er kun starten!

For å diskutere dette har vi besøk av Arne Henrik Storm. Storm er teknologirådgiver hos Gnist Consulting, scaled agile enthusiast og full av erfaring og kunnskap om LeSS.

Anbefalte bøker & podkaster

Large-Scale Scrum: More with LeSS av by Craig Larman og Bas Vodde

Kort og godt med Gnist

Kontaktinfo

LinkedIn

Takk til våre partnere som gjør Smidigpodden mulig!

Les mer om våre partnere

84: Ekspertpanel – Målstyring i smidige organisasjoner med Jerome Franck-Sætervold (CEO RiksTV), Harald Kjølner (TV2), Vegard Koldbjørnsrud (BI), Vidar Moe (Sparebank1 Utvikling) og Kim Leinan ( OKR Podden)
|

84: Ekspertpanel – Målstyring i smidige organisasjoner med Jerome Franck-Sætervold (CEO RiksTV), Harald Kjølner (TV2), Vegard Koldbjørnsrud (BI), Vidar Moe (Sparebank1 Utvikling) og Kim Leinan ( OKR Podden)

Hva er egentlig beste tilnærming til målstyring i smidige organisasjoner? Dette har vi samlet et erfarent ekspertpanel for å diskutere! Dette er del 2 av episoden og del 1 får du hos OKR podden, har du enda ikke hørt den så anbefaler jeg deg å høre den først.

Tusen takk til vår hovedsponsor for denne sesongen, Sparebank1 Utvikling for at dere sponser oss. De jobber hver eneste dag med å lage Norges beste digitale løsninger for deres 1.2 millioner kunder. Målet deres er å være en meningsfull arbeidsplass for sine ansatte hvor det er stor grad av eierskap, autonomi og faglig utvikling.

Gjestene våre i denne episoden er:

Harald Kjølner, Smidigpoddens erklærte OKR guru og fagleder for målstyring i TV2.

Vidar Moe, agile application developer og arkitekt i sparebank 1 utvikling, han er ikke redd for å gå ned i grøten og er fantastisk god på å omsette OKR fra teori til praktiske verktøy som funker i hverdagen.

Så har vi Jerome Franck-Sætervold, CEO i RiksTV og, basert på all informasjon jeg har, kanskje en av de aller beste topplederne i Norge.

Vi har også med oss Vegard Kolbjørnsrud, Professor på BI og han er ikke redd for å utfordre og snakke om “Frihet, felleskap og teknologi”, alt backet opp av fersk forskning!

Og sist men ikke minst, har vi OKR podden sin egen Kim Leinan, som er CEO og OKR Resultat coach hos Futureworks som hver dag hjelper selskaper med sin OKR reise!

Takk til våre partnere som gjør Smidigpodden mulig!

Les mer om våre partnere

83: Smidigpodden – fremtiden, nåtiden og fortiden

83: Smidigpodden – fremtiden, nåtiden og fortiden

Smidigpodden har nådd nesten 100.000 nedlastinger og vi har releaset 22 episoder i 2022! 2022 har vært preget av store endringer for oss 🐕👶🏼 og vi har vel for alvor bevist at flere team medlemmer ikke nødvendigvis betyr mer effektivitet 😂På tross av store omveltninger i hverdagen har vi klart å release episoder (nesten) annenhver uke!

Vi er utrolig stolte av at vi både har klart å fastholde på antall episoder og kvalitet, men at vi også har klart å doble antallet nedlastinger på 1 år! Men hva med veien videre for Smidigpodden? Vi letter på sløret og gir dere en kikk inn i neste års releaseplan, ambisjoner for podden og tanker rundt sponsorat og buy me coffee.

Vil du sponse Smidigpodden? Send oss en mail så kan vi fortelle deg mer🚀

Og helt til slutt, takk for at nettopp du lytter på Smidigpodden 🧡

Kontaktinfo Smidigpodden:

LinkedIn

E-post

Instagram