103: Smidig transformasjon gjennom Big Bang hos Innovasjon Norge med Unn-Elin Hatlelid

103: Smidig transformasjon gjennom Big Bang hos Innovasjon Norge med Unn-Elin Hatlelid

Hva får en organisasjon til å gå for “big bang”, ikke bare en gang, men to?

Er det kanskje noe til dette med “big bang?” Lytt med så får du høre mer fra Direktør for digital forretningsutvikling og porteføljeansvarlig hos Innovasjon Norge, Unn-Elin Hatlelid.

Unn Elin er kåret en av Norges ledende teknologer, og av E24 en av de 100 mest lovende ledertalentene i Norge.

Kanskje du kunne tenke deg en Smidigpodden kopp? Eller en snasen t-skjorte kanskje? Sjekk ut https://smidigpodden.shop

I episoden diskuterer vi:

 • Hva skjer når du profesjonaliserer personalledelse?
 • Hvordan vet du egentlig når et team har blitt for stort?
 • Hva er egentlig verdien av uenighet og diskusjon?

Takk til våre partnere som gjør Smidigpodden mulig!

Les mer om våre partnere

Vil du se på episoden?? Sjekk ut YouTube 📽️


Skritt for Skritt: Implementer Målstyring Prosessen som en proff

Skritt for Skritt: Implementer Målstyring Prosessen som en proff

Forståelse av Målstyring

For å lykkes med implementeringen av en effektiv målstyringsprosess, er det viktig å ha en god forståelse av hva målstyring egentlig innebærer og hvorfor det er viktig.

Hva er Målstyring?

Målstyring er en systematisk tilnærming for å sette og oppnå mål i en organisasjon. Det handler om å definere klare og målbare mål, identifisere relevante måleindikatorer og utvikle handlingsplaner for å oppnå ønskede resultater. Målstyring gir en strukturert tilnærming til å forbedre ytelse og oppnå suksess på både individnivå og organisasjonsnivå. Ved å implementere en målstyringsprosess kan bedrifter styre og følge opp fremdrift, identifisere avvik og ta nødvendige tiltak for å oppnå ønskede resultater.

Hvorfor er Målstyring Viktig?

Målstyring er viktig av flere grunner. Først og fremst gir det retning og fokus for organisasjonen. Ved å etablere klare og målbare mål, blir det enklere for både ledere og medarbeidere å forstå hva som skal oppnås og hvordan suksess vil bli målt. Dette hjelper til med å skape en felles forståelse og motivasjon for å jobbe mot felles mål.

Videre legger målstyring til rette for kontinuerlig forbedring. Ved å definere mål og måleindikatorer, kan organisasjonen systematisk overvåke fremdrift og identifisere områder som trenger forbedring. Dette gjør det mulig å ta nødvendige tiltak for å korrigere kursen og oppnå bedre resultater over tid.

Målstyring bidrar også til økt engasjement og ansvarliggjøring blant medarbeidere. Når målene er tydelige og forståelige, kan medarbeidere se hvordan deres innsats bidrar til organisasjonens suksess. Dette skaper en følelse av eierskap og motivasjon for å levere gode resultater.

Ved å implementere en målstyringsprosess kan du skape en strukturert tilnærming for å oppnå suksess på både individnivå og organisasjonsnivå. Neste steg er å lære mer om hvordan du implementerer denne prosessen. I vårt neste avsnitt vil vi gå gjennom de ulike skrittene i målstyringsprosessen, fra etablering av klare mål til gjennomføring av evalueringer.

Implementering av Målstyringsprosessen

Når det kommer til implementering av målstyringsprosessen, er det avgjørende å følge en strukturert tilnærming for å oppnå suksess. Her er de fem viktige skrittene du bør følge:

Skritt 1: Etablere Klare Mål

Det første skrittet i målstyringsprosessen er å etablere klare og tydelige mål. Disse målene bør være spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbestemte. Ved å definere klare mål, gir du retning for organisasjonen og gir de ansatte et felles fokus å jobbe mot. For mer informasjon om målstyring og ulike målstyringsmetoder, kan du besøke vår artikkel om resultatmålstyring.

Skritt 2: Definere Måleindikatorer

Etter å ha etablert klare mål, er neste skritt å definere måleindikatorer som vil bli brukt til å vurdere fremgangen mot målene. Disse indikatorene bør være målbare, relevante og tidsbestemte. Ved å identifisere de riktige måleindikatorene kan du følge med på fremdriften og evaluere om tiltakene du tar fungerer som forventet. For en dypere forståelse av målstyring og dens definisjon, kan du besøke vår artikkel om målstyring definition.

Skritt 3: Utvikle Handlingsplaner

Etter å ha satt klare mål og definert måleindikatorer, er det på tide å utvikle handlingsplaner. Disse planene skal inneholde de konkrete tiltakene som skal gjennomføres for å oppnå målene. Ved å utarbeide handlingsplaner kan du organisere arbeidet og sikre at alle involverte er klar over hva som forventes av dem. For mer informasjon om strategisk målstyring og ulike metoder som kan brukes, kan du besøke vår artikkel om strategisk målstyring.

Skritt 4: Gjennomføre Målinger og Evaluering

Når handlingsplanene er på plass, er det viktig å gjennomføre regelmessige målinger og evalueringer for å følge opp fremgangen. Dette innebærer å samle inn data basert på de definerte måleindikatorene og analysere resultatene. Ved å gjennomføre målinger og evalueringer kan du identifisere områder som trenger forbedring og gjøre nødvendige justeringer underveis. For mer informasjon om målstyringsmetoder og modeller, kan du besøke vår artikkel om målstyring metoder og målstyring modeller.

Skritt 5: Justere og Forbedre

Det siste skrittet i målstyringsprosessen er å justere og forbedre basert på resultatene og tilbakemeldingene du får gjennom målinger og evalueringer. Dette innebærer å identifisere eventuelle avvik eller utfordringer og ta nødvendige tiltak for å korrigere kursen. Ved å være fleksibel og tilpasningsdyktig kan du kontinuerlig forbedre målstyringsprosessen og oppnå bedre resultater over tid.

Ved å følge disse fem skrittene kan du implementere målstyringsprosessen på en effektiv måte. Husk å involvere medarbeidere og team i prosessen, opprettholde kontinuerlig oppfølging og tilbakemelding, og dra nytte av teknologi og verktøy som kan støtte deg i målstyringsarbeidet.

Utfordringer og Løsninger i Målstyringsprosessen

Implementering av målstyring kan møte ulike utfordringer underveis. Det er viktig å identifisere og adressere disse utfordringene for å sikre en vellykket målstyringsprosess. Her ser vi nærmere på tre vanlige utfordringer og mulige løsninger i målstyringsprosessen.

Manglende Engasjement og Aksept

En av de vanligste utfordringene i målstyring er manglende engasjement og aksept fra medarbeidere. Dette kan føre til motstand og redusert effektivitet i implementeringen av målstyringssystemet. For å løse denne utfordringen er det viktig å:

 • Kommunisere klart og tydelig om målene og fordelene med målstyringssystemet. Forklar hvordan det vil bidra til organisasjonens suksess og individets utvikling.
 • Involvere medarbeidere i målprosessen. La dem bidra til å formulere mål som er relevante og meningsfulle for deres rolle og ansvar. Dette vil øke engasjementet og eierskapsfølelsen.
 • Gi støtte og opplæring for å hjelpe medarbeidere med å forstå og implementere målstyringssystemet. Sørg for at de har nødvendig kunnskap og ferdigheter for å delta aktivt.

Utilstrekkelig Kommunikasjon og Oppfølging

Utilstrekkelig kommunikasjon og oppfølging kan også være en utfordring i målstyringsprosessen. Dette kan føre til misforståelser, manglende informasjonsflyt og manglende oppfølging av målene. For å løse denne utfordringen bør du:

 • Etablere en klar kommunikasjonsstrategi som inkluderer regelmessige møter, rapportering og oppdateringer om fremdrift og resultater.
 • Følg opp målene jevnlig for å sikre at de blir fulgt og oppnådd. Gi tilbakemelding og veiledning underveis for å hjelpe medarbeidere med å holde fokus og motivasjon.
 • Bruk teknologi og verktøy for målstyring for å effektivisere kommunikasjonen og oppfølgingen. Dette kan inkludere målstyringsprogramvare, dashboards og automatiserte rapporter.

Manglende Tilpasningsevne og Fleksibilitet

Målstyringssystemer kan møte utfordringer når det gjelder tilpasningsevne og fleksibilitet. Det kan oppstå endringer i organisasjonens behov, strategier eller eksterne faktorer som krever justering av målene. For å håndtere denne utfordringen bør du:

 • Være åpen for endringer og være villig til å tilpasse målene i tråd med organisasjonens behov og omstendigheter.
 • Etablere en rutine for evaluering og revisjon av målene. Gjennomfør periodiske vurderinger for å sikre at målene er relevante og oppnåelige.
 • Bruke en fleksibel målstyringsmodell som tillater justeringer etter behov. Dette kan inkludere tilpasning av nøkkelindikatorer og handlingsplaner.

Ved å adressere disse utfordringene og implementere de tilhørende løsningene, kan du bidra til en mer effektiv og vellykket målstyringsprosess. Husk at målstyring er en kontinuerlig prosess som krever engasjement, kommunikasjon og tilpasning for å oppnå ønskede resultater.

Beste Praksis for Effektiv Målstyring

For å oppnå suksess med målstyring er det viktig å følge noen beste praksiser. Disse praksisene kan hjelpe deg med å implementere målstyringsprosessen på en effektiv måte og sikre at du oppnår ønskede resultater. Her er tre viktige beste praksiser for effektiv målstyring:

Involvering av Medarbeidere og Team

For å sikre at målene dine blir implementert og oppnådd på en effektiv måte, er det avgjørende å involvere medarbeidere og team på alle nivåer i organisasjonen. Dette skaper et felles engasjement og forståelse for målene, og gir en følelse av eierskap blant de som skal være ansvarlige for å oppnå dem.

Involvering av medarbeidere og team kan oppnås gjennom regelmessige møter, workshops og opplæringsøkter der målene og deres betydning blir kommunisert tydelig. Du kan også oppmuntre til deltakelse ved å opprette en åpen dialog der medarbeidere kan komme med forslag og ideer for å forbedre målstyringsprosessen. Dette skaper en kultur der alle er ansvarlige for å bidra til organisasjonens overordnede suksess.

Kontinuerlig Oppfølging og Tilbakemelding

En av de viktigste praksisene for effektiv målstyring er kontinuerlig oppfølging og tilbakemelding. Dette innebærer å holde seg oppdatert på fremgangen mot målene og gi regelmessig tilbakemelding til medarbeidere og team.

Regelmessige oppfølgingsmøter og statusrapporter bidrar til å holde alle informert om fremdriften og eventuelle justeringer som må gjøres underveis. Ved å gi konstruktiv tilbakemelding og anerkjennelse for gode prestasjoner, opprettholder du motivasjonen og engasjementet hos medarbeiderne.

Videre kan bruk av teknologi og verktøy for målstyring være en effektiv måte å automatisere oppfølgingsprosessen og gi sanntidsdata og analyser. Dette gjør det enklere å identifisere avvik og ta nødvendige tiltak for å rette opp kursen.

Bruk av Teknologi og Verktøy for Målstyring

Teknologi og verktøy for målstyring kan være en uvurderlig ressurs for å effektivisere målstyringsprosessen. Slike verktøy kan hjelpe deg med å definere og spore mål, administrere handlingsplaner, samle inn data og generere rapporter.

Ved å implementere riktig teknologi og verktøy for målstyring kan du automatisere mange av de administrative oppgavene knyttet til målstyringsprosessen. Dette frigjør tid og ressurser som kan brukes mer effektivt på å analysere data og ta informerte beslutninger.

Det finnes ulike typer teknologi og verktøy tilgjengelig for målstyring, så det er viktig å velge de som passer best til dine spesifikke behov og organisasjonens størrelse. Utforsk ulike målstyring metoder og målstyring modeller for å finne de som passer best til din situasjon.

Ved å implementere disse beste praksisene for effektiv målstyring, kan du øke sjansene for å oppnå ønskede resultater og suksess. Involvering av medarbeidere og team, kontinuerlig oppfølging og tilbakemelding, samt bruk av teknologi og verktøy, er nøkkelfaktorer for å implementere målstyringsprosessen som en profesjonell.

Lyst å lære mere

Da anbefaler jeg deg til å lytte på en av disse episodene om målstyring:

34: AI, fremtidens organisasjoner og næringsliv med Lars Rinnan
|

34: AI, fremtidens organisasjoner og næringsliv med Lars Rinnan

Vi inviterer deg inn til en episode som er mer aktuell i dag enn noen gang før, den er spennende og utrolig tankevekkende!

Hvilken episode snakker jeg om? Jo, episoden om AI og smidig med Lars Rinnan! I november 2020 releaset vi denne episoden. Lars er CEO i Amesto NextBridge og høyt ansett innenfor AI faget, er litt av en visjonær og han har enormt mye kunnskap om fremtidens organisasjoner og næringsliv.

• For hvilken plass burde AI ha? Hvorfor er 2029 så viktig?

• Hvordan vil arbeidslivet se ut i fremtiden?

• Hvordan kan vi bruke AI til å skape mer humane organisasjoner, og samfunn?!

• Og så klart også, borgerlønn, som kan være en veldig viktig brikke i fremtidens samfunn!

Takk til våre partnere som gjør Smidigpodden mulig!

Les mer om våre partnere

94: Agile Transformation – bottom-up vs top-down with Albert Vrajolli
| |

94: Agile Transformation – bottom-up vs top-down with Albert Vrajolli

Hvordan og hvor skal du starte med en smidig transformasjon? Hvilke erfaringer har andre selskaper gjort seg og kan vi lære noe av det?

Vi har besøk av Albert Vrajolli fra Expleo for å diskutere nettopp dette! Derfor er denne episoden på engelsk. Albert har lang erfaring som smidig coach, og har vært med på flere smidige transformasjoner med svært ulike innfallsvinkler, nemlig top-down og andre bottom-up, men hva er egentlig fordelene og ulempene?

Vi utfordrer og diskuterer med Albert, for hvordan utforsker en egentlig smidighet? Hvordan jobber en med ledere og ansatte? Hva kjennetegner de ulike innfallsvinklene? Hvordan jobber en frem hva smidig betyr i sin organisasjon? Og hvordan jobber en med tankesettet på alle nivåer i organisasjonen?

Skaper du faktisk forretningsverdi med teknologien i selskapet ditt? Hvis du er usikker ta kontakt med Capra så kan de hjelpe deg med åfinne ut av det!

Ta kontakt med Capra på post@capraconsulting.no eller besøk dem på capraconsulting.no for å bi bedre kjent med dem.

Takk til våre partnere som gjør Smidigpodden mulig!

Les mer om våre partnere

92: Fra hest og posthorn til fossilfritt og digitalt med Nina Yttervik, Konserndirektør for mennesker og bærekraft i Posten
|

92: Fra hest og posthorn til fossilfritt og digitalt med Nina Yttervik, Konserndirektør for mennesker og bærekraft i Posten

Legacy trekkes ofte frem som en av de største hindringene for at en kan og ønsker å bevege seg mot smidig. Både teknologi, organisering, ledelse, og andre strukturer trekkes frem som store utfordringer.

Hva om dette ikke er hele sannheten? Hva om tankesettet til de på toppen er det som er legacy og burde oppdateres?

For vi har snakket med Nina Yttervik, Konserndirektør for mennesker og bærekraft i Posten! Norges eldste bedrift, grunnlagt i 1647. Og om noen har jo de mye legacy, men kanskje ikke så mye på toppen, og de får det til! Jeg kan med hånden på hjerte si at den beste kundeopplevelsen får jeg gang på gang fra Posten, kan jeg velge fraktselskap så velger jeg Posten.

Posten har som mål å utvikle en arbeidsplass som beholder den gode medarbeideropplevelsen, samtidig gir mer autonomi og tydeligere rammer. “Struktur driver kultur” sier Nina og det er et skikkelig spennende sitat!

Takk til våre partnere som gjør Smidigpodden mulig!

Les mer om våre partnere

91: Smidig handler om flyt, samarbeid og læring med Christina Kjær Seime fra Autodesk
| |

91: Smidig handler om flyt, samarbeid og læring med Christina Kjær Seime fra Autodesk

“Jeg har lenge lett etter en måte å beskrive Smidig på som fanger essensen i ett bilde, i én setning. Noe som beskriver hva som egentlig er kjernen – slik jeg forstår det. I klart språk. Uten å ty til moteord og metaforer.”

Slik starter Christina Kjær Seime’s innlegg på LinkedIn.

Så hvordan gjør vi det? Hva er egentlig kjernen i smidig og hvordan skal vi formidle det på en forståelig og nedpå måte, som samtidig beholder kompleksiteten og intelligensen i det vi gjør?

Det er dette denne episoden handler om! Vi snakker om samarbeid, læring, folk og flyt. Som Christina selv sier det:

«Smidig handler om flyt, samarbeid og læring – og hvordan disse påvirker hverandre med positivt og negativt fortegn.»

Christinas anbefalte bøker

 • Dare to lead -Brené Brown
 • From Contempt to Curiosity: Creating the Conditions for Groups to Collaborate Using Clean Language and Systemic Modelling
 • Emotional Agility: Get Unstuck, Embrace Change and Thrive in Work and Life – Susan David

Takk til våre partnere som gjør Smidigpodden mulig!

Les mer om våre partnere

90: Hvordan løser man personalansvar i en smidig organisasjon? med Tobias Falkberger og Ida Kjær
|

90: Hvordan løser man personalansvar i en smidig organisasjon? med Tobias Falkberger og Ida Kjær

Personalledelse, hvordan burde dette se ut i smidige organisasjoner? Hvem skal sikre at ikke alle tar ferie samtidig? Hvem skal godkjenne den nye Mac’en? Hvem skal ha ansvar for rapportering?

Hva om vi plukker fra hverandre rollen personalleder og ser på det fra et smidig perspektiv, hva sitter vi igjen med da? Kan oppgavene løses på en annen måte, og av andre personer? Og i så fall, hvordan kan dette se ut? Det tar vi for i denne episoden. Vi diskuterer typiske ansvarsområder som administrasjon, lønn, rapportering, performance tracking og fagansvar.

Dette spørsmålet fikk vi fra Linn gjennom smidigpodden.no/1kaffe! Vil du være med på å påvirke innholdet i Smidigpodden, så bli med i vårt Smidigpodden fellesskap!

Takk til våre partnere som gjør Smidigpodden mulig!

Les mer om våre partnere

89: Tverrfaglighet – Hvorfor ønsker vi det? med Lydia Nicolaysen fra Sopra Steria
| |

89: Tverrfaglighet – Hvorfor ønsker vi det? med Lydia Nicolaysen fra Sopra Steria

Vi har besøk av Lydia Nicolaysen, Delivery Director i Sopra Steria, og vi snakker tverrfaglighet! Lydia har en noe annerledes bakgrunn enn de fleste innen smidig, nemlig musikk, men i hvilket fag spiller vel tverrfaglighet en større rolle enn i musikken?

Hva hadde vel Bohemian Rhapsody vært uten den kinesiske gongen, vokalen, eller den elektriske gitaren? Eller hva hadde vel Dancing Queen vært uten både fiolin, trommer og piano? Og der er jo samspillet mellom musikerne som utgjør mye av magien, alt, vil vel noen si 🎶 og slik er det for oss også, det er samhandlingen og forståelsen mellom mennesker og team som skaper fantastisk tverrfaglig samhandling og igjen, produkter.

Så vi snakker om hva tverrfaglighet er, hvorfor vi ønsker det, hva de ønskede effektene er, hvordan vi skal oppnå det, utfordringer & fallgruver, ressurs (hater det ordet) vs. flyteffektivitet, kultur og verdier og krydrer det hele så klart med eksempler!

Så da er det ikke noe annet å gjøre enn å trykke på linken under… og så klart høre på Bohemian Rhapsody etterpå, det gjør hvert fall jeg 😉

Vi snakker tverrfaglighet!

• Hva er det?
• Hvorfor ønsker vi det?
• Ønskede effekter
• Hvordan oppnå det?
• Eksempler
• Utfordringer og fallgruver
• Ressurseffektivitet vs flyteffektivitet
• Kultur og verdier
• Ledelse

Bokliste

Continuous Discovery Habits av Teresa Torres

Adlibris

GRIT med Cecile Ystenes Myhre

Kontaktinfo

LinkedIn

E-post

Takk til våre partnere som gjør Smidigpodden mulig!

Les mer om våre partnere

87: Smidig i politiet + erfaringer fra NAV med Hafsa Elkam Områdedirektør i Politiets IT enhet
| |

87: Smidig i politiet + erfaringer fra NAV med Hafsa Elkam Områdedirektør i Politiets IT enhet

“Det var ikke med vilje, jeg skal snu nå!” Det var mitt første møte med Politiet bak rattet i min lille røde Lupo, jeg var 18 akkurat fått lappen og rotet meg bort i Oslos enveiskjørte gater (ja, jeg kjørte mot kjøreretningen🤷🏼‍♀️) 🚗 Jeg fikk en “det går fint, kjør her du” og et smil, og siden det har jeg alltid likt Politiet 🥰 Så derfor synes jeg det var kjempemoro å få besøk av Hafsa Elkam fra Politiets IT enhet og løfte litt på panseret til hele Norges sikkerhet- og ordensorgan 🚓🚨

Hva skal til for å sikre at Politiet kan utføre sin jobb? Hvordan jobber Politiets IT enhet med utvikling og forbedring? Hvordan involverer de sine brukere? Hvorfor skal de bli smidig, hva betyr det for dem? Og ikke minst, hva har skjedd siden vi sist snakket med Cathrine Janson, IT direktør i Politiets IT enhet?

Ps. jeg har heldigvis blitt en mye bedre kartleser med årene 😅

Tusen takk til våre partnere som gjør Smidigpodden mulig, Sparebank1 Utvikling, Capra og Gnist.

Anbefalte bøker

 • Sooner Safer Happier av Jonathan Smart (Ark)
 • Inspired av Marty Cagan (Norli)
 • Accelerate av Jez Humble og Gene Kim (Norli)
 • Radical focus av Christina Wodtke (Norli)
 • Continuous Discovery habits av Teresa Torres (adlibris)

Kontaktinfo

LinkedIn

Takk til våre partnere som gjør Smidigpodden mulig!

Les mer om våre partnere

86: Alle trenger ikke jobbe smidig!?! med Tobias Falkberger og Ida Kjær
| |

86: Alle trenger ikke jobbe smidig!?! med Tobias Falkberger og Ida Kjær

“Alle trenger ikke jobbe smidig” er noe vi stadig hører, men stemmer det? Hva betyr egentlig smidig? Og hva betyr det å jobbe? Dette dykker vi ned i og diskuterer. Vi får så klart også hjelp av AI for å definere begrepene 🤖

Vi vil også takke vår hovedpartner, Sparebank1 Utvikling og våre 2 nye partnere Gnist og Capra for at dere sponser oss.

Sparebank1 Utvikling jobber hver eneste dag med å lage Norges beste digitale løsninger for deres 1.2 millioner kunder. Målet deres er å være en meningsfull arbeidsplass for sine ansatte hvor det er stor grad av eierskap, autonomi og faglig utvikling.

Capra hjelper selskaper levere software og digitale produkter litt raskere og med høyere kvalitet, og med å bygge organisasjoner teknologer ønsker å jobbe i. Det gjør de gjennom organisasjonsutvikling, rådgivning, smidig coaching, teamledelse, prosjektledelse, frontend,- og backendutvikling, arkitektur og infrastruktur. I Capra settes menneskene først. Vi vet at fornøyde og motiverte folk skaper den beste arbeidsplassen.

Konsulentselskapet Gnist har på kun 4 år blitt et ledende miljø innen teknologiledelse i Norge. Gnist fordyper seg i temaer innen systemutvikling og teknologi, ledelse, smidig og transformasjon. Selskapet er bygget på verdiene frihet, nysgjerrighet og lidenskap, og «Gnisterne» brenner for å bistå kundene sine med å bygge tilpasningsdyktige organisasjoner og høypresterende team.

Takk til våre partnere som gjør Smidigpodden mulig!

Les mer om våre partnere