Skritt for Skritt: Implementer Målstyring Prosessen som en proff

Skritt for Skritt: Implementer Målstyring Prosessen som en proff

Forståelse av Målstyring

For å lykkes med implementeringen av en effektiv målstyringsprosess, er det viktig å ha en god forståelse av hva målstyring egentlig innebærer og hvorfor det er viktig.

Hva er Målstyring?

Målstyring er en systematisk tilnærming for å sette og oppnå mål i en organisasjon. Det handler om å definere klare og målbare mål, identifisere relevante måleindikatorer og utvikle handlingsplaner for å oppnå ønskede resultater. Målstyring gir en strukturert tilnærming til å forbedre ytelse og oppnå suksess på både individnivå og organisasjonsnivå. Ved å implementere en målstyringsprosess kan bedrifter styre og følge opp fremdrift, identifisere avvik og ta nødvendige tiltak for å oppnå ønskede resultater.

Hvorfor er Målstyring Viktig?

Målstyring er viktig av flere grunner. Først og fremst gir det retning og fokus for organisasjonen. Ved å etablere klare og målbare mål, blir det enklere for både ledere og medarbeidere å forstå hva som skal oppnås og hvordan suksess vil bli målt. Dette hjelper til med å skape en felles forståelse og motivasjon for å jobbe mot felles mål.

Videre legger målstyring til rette for kontinuerlig forbedring. Ved å definere mål og måleindikatorer, kan organisasjonen systematisk overvåke fremdrift og identifisere områder som trenger forbedring. Dette gjør det mulig å ta nødvendige tiltak for å korrigere kursen og oppnå bedre resultater over tid.

Målstyring bidrar også til økt engasjement og ansvarliggjøring blant medarbeidere. Når målene er tydelige og forståelige, kan medarbeidere se hvordan deres innsats bidrar til organisasjonens suksess. Dette skaper en følelse av eierskap og motivasjon for å levere gode resultater.

Ved å implementere en målstyringsprosess kan du skape en strukturert tilnærming for å oppnå suksess på både individnivå og organisasjonsnivå. Neste steg er å lære mer om hvordan du implementerer denne prosessen. I vårt neste avsnitt vil vi gå gjennom de ulike skrittene i målstyringsprosessen, fra etablering av klare mål til gjennomføring av evalueringer.

Implementering av Målstyringsprosessen

Når det kommer til implementering av målstyringsprosessen, er det avgjørende å følge en strukturert tilnærming for å oppnå suksess. Her er de fem viktige skrittene du bør følge:

Skritt 1: Etablere Klare Mål

Det første skrittet i målstyringsprosessen er å etablere klare og tydelige mål. Disse målene bør være spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbestemte. Ved å definere klare mål, gir du retning for organisasjonen og gir de ansatte et felles fokus å jobbe mot. For mer informasjon om målstyring og ulike målstyringsmetoder, kan du besøke vår artikkel om resultatmålstyring.

Skritt 2: Definere Måleindikatorer

Etter å ha etablert klare mål, er neste skritt å definere måleindikatorer som vil bli brukt til å vurdere fremgangen mot målene. Disse indikatorene bør være målbare, relevante og tidsbestemte. Ved å identifisere de riktige måleindikatorene kan du følge med på fremdriften og evaluere om tiltakene du tar fungerer som forventet. For en dypere forståelse av målstyring og dens definisjon, kan du besøke vår artikkel om målstyring definition.

Skritt 3: Utvikle Handlingsplaner

Etter å ha satt klare mål og definert måleindikatorer, er det på tide å utvikle handlingsplaner. Disse planene skal inneholde de konkrete tiltakene som skal gjennomføres for å oppnå målene. Ved å utarbeide handlingsplaner kan du organisere arbeidet og sikre at alle involverte er klar over hva som forventes av dem. For mer informasjon om strategisk målstyring og ulike metoder som kan brukes, kan du besøke vår artikkel om strategisk målstyring.

Skritt 4: Gjennomføre Målinger og Evaluering

Når handlingsplanene er på plass, er det viktig å gjennomføre regelmessige målinger og evalueringer for å følge opp fremgangen. Dette innebærer å samle inn data basert på de definerte måleindikatorene og analysere resultatene. Ved å gjennomføre målinger og evalueringer kan du identifisere områder som trenger forbedring og gjøre nødvendige justeringer underveis. For mer informasjon om målstyringsmetoder og modeller, kan du besøke vår artikkel om målstyring metoder og målstyring modeller.

Skritt 5: Justere og Forbedre

Det siste skrittet i målstyringsprosessen er å justere og forbedre basert på resultatene og tilbakemeldingene du får gjennom målinger og evalueringer. Dette innebærer å identifisere eventuelle avvik eller utfordringer og ta nødvendige tiltak for å korrigere kursen. Ved å være fleksibel og tilpasningsdyktig kan du kontinuerlig forbedre målstyringsprosessen og oppnå bedre resultater over tid.

Ved å følge disse fem skrittene kan du implementere målstyringsprosessen på en effektiv måte. Husk å involvere medarbeidere og team i prosessen, opprettholde kontinuerlig oppfølging og tilbakemelding, og dra nytte av teknologi og verktøy som kan støtte deg i målstyringsarbeidet.

Utfordringer og Løsninger i Målstyringsprosessen

Implementering av målstyring kan møte ulike utfordringer underveis. Det er viktig å identifisere og adressere disse utfordringene for å sikre en vellykket målstyringsprosess. Her ser vi nærmere på tre vanlige utfordringer og mulige løsninger i målstyringsprosessen.

Manglende Engasjement og Aksept

En av de vanligste utfordringene i målstyring er manglende engasjement og aksept fra medarbeidere. Dette kan føre til motstand og redusert effektivitet i implementeringen av målstyringssystemet. For å løse denne utfordringen er det viktig å:

 • Kommunisere klart og tydelig om målene og fordelene med målstyringssystemet. Forklar hvordan det vil bidra til organisasjonens suksess og individets utvikling.
 • Involvere medarbeidere i målprosessen. La dem bidra til å formulere mål som er relevante og meningsfulle for deres rolle og ansvar. Dette vil øke engasjementet og eierskapsfølelsen.
 • Gi støtte og opplæring for å hjelpe medarbeidere med å forstå og implementere målstyringssystemet. Sørg for at de har nødvendig kunnskap og ferdigheter for å delta aktivt.

Utilstrekkelig Kommunikasjon og Oppfølging

Utilstrekkelig kommunikasjon og oppfølging kan også være en utfordring i målstyringsprosessen. Dette kan føre til misforståelser, manglende informasjonsflyt og manglende oppfølging av målene. For å løse denne utfordringen bør du:

 • Etablere en klar kommunikasjonsstrategi som inkluderer regelmessige møter, rapportering og oppdateringer om fremdrift og resultater.
 • Følg opp målene jevnlig for å sikre at de blir fulgt og oppnådd. Gi tilbakemelding og veiledning underveis for å hjelpe medarbeidere med å holde fokus og motivasjon.
 • Bruk teknologi og verktøy for målstyring for å effektivisere kommunikasjonen og oppfølgingen. Dette kan inkludere målstyringsprogramvare, dashboards og automatiserte rapporter.

Manglende Tilpasningsevne og Fleksibilitet

Målstyringssystemer kan møte utfordringer når det gjelder tilpasningsevne og fleksibilitet. Det kan oppstå endringer i organisasjonens behov, strategier eller eksterne faktorer som krever justering av målene. For å håndtere denne utfordringen bør du:

 • Være åpen for endringer og være villig til å tilpasse målene i tråd med organisasjonens behov og omstendigheter.
 • Etablere en rutine for evaluering og revisjon av målene. Gjennomfør periodiske vurderinger for å sikre at målene er relevante og oppnåelige.
 • Bruke en fleksibel målstyringsmodell som tillater justeringer etter behov. Dette kan inkludere tilpasning av nøkkelindikatorer og handlingsplaner.

Ved å adressere disse utfordringene og implementere de tilhørende løsningene, kan du bidra til en mer effektiv og vellykket målstyringsprosess. Husk at målstyring er en kontinuerlig prosess som krever engasjement, kommunikasjon og tilpasning for å oppnå ønskede resultater.

Beste Praksis for Effektiv Målstyring

For å oppnå suksess med målstyring er det viktig å følge noen beste praksiser. Disse praksisene kan hjelpe deg med å implementere målstyringsprosessen på en effektiv måte og sikre at du oppnår ønskede resultater. Her er tre viktige beste praksiser for effektiv målstyring:

Involvering av Medarbeidere og Team

For å sikre at målene dine blir implementert og oppnådd på en effektiv måte, er det avgjørende å involvere medarbeidere og team på alle nivåer i organisasjonen. Dette skaper et felles engasjement og forståelse for målene, og gir en følelse av eierskap blant de som skal være ansvarlige for å oppnå dem.

Involvering av medarbeidere og team kan oppnås gjennom regelmessige møter, workshops og opplæringsøkter der målene og deres betydning blir kommunisert tydelig. Du kan også oppmuntre til deltakelse ved å opprette en åpen dialog der medarbeidere kan komme med forslag og ideer for å forbedre målstyringsprosessen. Dette skaper en kultur der alle er ansvarlige for å bidra til organisasjonens overordnede suksess.

Kontinuerlig Oppfølging og Tilbakemelding

En av de viktigste praksisene for effektiv målstyring er kontinuerlig oppfølging og tilbakemelding. Dette innebærer å holde seg oppdatert på fremgangen mot målene og gi regelmessig tilbakemelding til medarbeidere og team.

Regelmessige oppfølgingsmøter og statusrapporter bidrar til å holde alle informert om fremdriften og eventuelle justeringer som må gjøres underveis. Ved å gi konstruktiv tilbakemelding og anerkjennelse for gode prestasjoner, opprettholder du motivasjonen og engasjementet hos medarbeiderne.

Videre kan bruk av teknologi og verktøy for målstyring være en effektiv måte å automatisere oppfølgingsprosessen og gi sanntidsdata og analyser. Dette gjør det enklere å identifisere avvik og ta nødvendige tiltak for å rette opp kursen.

Bruk av Teknologi og Verktøy for Målstyring

Teknologi og verktøy for målstyring kan være en uvurderlig ressurs for å effektivisere målstyringsprosessen. Slike verktøy kan hjelpe deg med å definere og spore mål, administrere handlingsplaner, samle inn data og generere rapporter.

Ved å implementere riktig teknologi og verktøy for målstyring kan du automatisere mange av de administrative oppgavene knyttet til målstyringsprosessen. Dette frigjør tid og ressurser som kan brukes mer effektivt på å analysere data og ta informerte beslutninger.

Det finnes ulike typer teknologi og verktøy tilgjengelig for målstyring, så det er viktig å velge de som passer best til dine spesifikke behov og organisasjonens størrelse. Utforsk ulike målstyring metoder og målstyring modeller for å finne de som passer best til din situasjon.

Ved å implementere disse beste praksisene for effektiv målstyring, kan du øke sjansene for å oppnå ønskede resultater og suksess. Involvering av medarbeidere og team, kontinuerlig oppfølging og tilbakemelding, samt bruk av teknologi og verktøy, er nøkkelfaktorer for å implementere målstyringsprosessen som en profesjonell.

Lyst å lære mere

Da anbefaler jeg deg til å lytte på en av disse episodene om målstyring:

81: OKR Debatt med Redd Barna, NIF, Origo (Oslo Kommune), Gnist, og Corvus Energy, del 1
| |

81: OKR Debatt med Redd Barna, NIF, Origo (Oslo Kommune), Gnist, og Corvus Energy, del 1

Denne episoden inneholder reklame.

OKR, Objectives and Key Results, eller ambisjoner og nøkkelindikatorer på godt norsk er et målstyringsverktøy som flere organisasjoner velger å bruke. Det stammer opprinnelig fra Peter Drucker, men har kanskje blitt mest kjent gjennom at Google har brukt det i bred skala i forbindelse med produktutvikling.

Del 2 av episoden finner du hos OKR Podden.

Så hvorfor har selskaper som arbeider innenfor helt andre bransjer valgt å bruke det samme? Hvorfor endte de opp med OKR som målstyringsverktøy? Bruker de kun OKR? Hvordan har de valgt å implementere det? Og hva er deres læringspunkter?

I denne samarbeids episoden med OKR Podden har vi besøk av Ola Jordal fra Corvus Energy, Ellen Marie fra Gnist, Pål Rønnevik fra Norges Idrettsforbund, Ximena Støen fra Origo og Rune Skaia fra Redd Barna for å diskutere dette og høre hvordan de har valgt å løse det!

Vi er utrolig stolte av å samarbeide med Sparebank 1 Utvikling:

Sparebank1 Utvikling jobber hver eneste dag med å lage Norges beste digitale løsninger for deres 1.2 millioner kunder. Målet deres er å være en meningsfull arbeidsplass for sine ansatte hvor det er stor grad av eierskap, autonomi og faglig utvikling.

Oppdraget til Sparebank 1 utvikling er jo er å hjelpe vanlige folk og små bedrifter til å få en enklere og bedre hverdagsøkonomi. Sammen med bankene i SpareBank 1-alliansen bidrar de til bærekraftige lokalsamfunn i hele Norge.

Alle våre gjesters anbefalte bøker har vi samlet her!

77: OKR – Hvordan sikre felles retning og autonomi gjennom målstyring med Harald Kjølner fra TV2
| | |

77: OKR – Hvordan sikre felles retning og autonomi gjennom målstyring med Harald Kjølner fra TV2

Målstyring, hva, hvordan og hvorfor? Hvorfor er felles retning nøkkelen for å sikre autonomi og ikke anarki, og hvilken rolle har målstyring i dette? Autonomi er helt inn i kjernen av smidig og å forstå disse mekanismene og verktøyene vi har er en av nøklene i en smidig transformasjon.

Ikke lyttet til vår første episode med Harald? Vi anbefaler at du gjør det først:
44: OKR – Objectives and Key Results med Harald Kjølner fra Bekk

Harald Kjølner gjestet Smidigpodden i April 2021, da var han i Bekk, nå er han fagleder for målstyring TV2. Episoden med Harald har blitt en av dere, lytterne våre, sine favoritt-episoder! Så derfor inviterte vi like gjerne Harald en gang til for å grave dypere ned i målstyring og OKR, og for en episode det ble!!

Vi diskuterer tematikk som utrulling og implementering, målehierarkier, og kultur og ledelse, hvilke team burde ha OKR og hvilke burde ikke ha OKR? Og ikke minst når skal en starte med det og når passer det å ha OKR? Og ikke minst, opplever vi litt av en mic-dropp når Harald forklarer hvorfor OKR og KPI skal eksistere i harmoni!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å holde deg oppdatert på smidig faget

Anbefalte bøker & podcaster

Aftenpodden: https://www.aftenposten.no/podkast/ap/program/100168 

Dan Carlin’s Hardcore History: https://www.dancarlin.com/ 

Sapiens av Yuval Noah Harari

Radical focus av Christina R Wodtke

Kontaktinfo Harald:

53: 6 år med OKR i Finn.no: implementering, videreutvikling og erfaringer med Jens Hauglum , VP Product
| | |

53: 6 år med OKR i Finn.no: implementering, videreutvikling og erfaringer med Jens Hauglum , VP Product

Finn.no har brukt OKRs i 6 år, hva har de lært?

OKR (Objectives & Key Results) og prioritering, så enkelt og så vanvittig vanskelig!! I denne episoden har vi besøk av Jens Hauglum fra Finn.no for å snakke om nettopp målstyring 🤩 

Jens er VP Product hos Finn.no og har vært med Finn.no på en lang OKR reise som startet allerede 2015 🥳  Jens har vært med på å utvikle, videreutvikle og implementere bruken av OKR.

I denne episoden får vi høre om nettopp dette, hvordan Finn.no jobber med OKR, utvikler OKR, bruker OKR til daglig, sikrer at de er i tråd med strategien, hvordan de prioriterer og ikke minst hvordan de kjører opplæring for alle ansatte i nettopp OKR

Hvis du vil høre mer anbefaler på tema målstyring, har vi flere episoder på tema:

Jens sine anbefalte bøker

 • Thinking fast and slow av Daniel Kahneman
 • Principles of Product Development Flow av Donal Reinertsen

Alle våre gjesters anbefalte bøker har vi samlet her!

Kontaktinfo til Jens

Transkribering av samtalen med Jens Hauglum , VP Product