Thinking fast and slow av Daniel Kahneman

Lytt på Smidigpodden

Apple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsAcastTuneInStitcherPlayer.fm